Tanıtma ve Kullanma Kılv. Uyg.Esaslarına Dair Tebliğ Taslağı

(TRKGM-2003/ )

Amaç

Madde 1 – Bu Tebliğ ile üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle birlikte satılma zorunluluğu getirilmesi, tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ 5 inci maddede belirtilenler dışındaki tüm sanayi malları için uygulanır.

Dayanak

Madde Bu Tebliğ, 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanun’un 14 ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğ’in uygulanmasında;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı,

b) Kanun : 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

c) Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu : İmalatçı – üretici veya ithalatçıların imal ve/veya ithal ettikleri sanayi malları için düzenlenen ve malın tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ait Türkçe bilgileri kapsayan belgeyi,

f) Mal : Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu ile satılmak zorunda olan malı,

ifade eder.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu

Madde 5- Aşağıda belirtilen mallar dışında kalan ve piyasada satışa sunulan tüm mallardan ithal edilmiş olanların bakım, onarım ve kullanımına ait tanıtma ve kullanma kılavuzlarının, bu Tebliğ’in 6’ncı maddesinde belirtilen hususlara ve aslına uygun Türkçe tercümeleriyle, yurt içinde üretilenlerin ise bakım, onarım ve kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarıyla satılması zorunludur.

a) Her çeşit metal, PVC, polietilen ve benzeri plastik boru ve bağlantı parçaları ile cıvata, kelepçe, vida, saplama, somun, çivi, pim ve benzeri bağlama elemanları,

b) Çekiç, tokmak, pense, testere, keski, balta, anahtar takımı ve benzeri el aletleri,

c) Kağıt, silgi, kalem ve benzeri kırtasiye malzemeleri,

d) Kürek, bel, kazma, tırmık, el arabası ve benzeri tarım aletleri,

e) Mendil, kemer, pantolon askısı, düğme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarları,

f) Tuğla, kiremit, briket gibi inşaat malzemeleri ile dökme olarak satılan çimento, kireç, kum, çakıl, kömür ve benzeri mineral ve ürünler,

g) Çatal, kaşık, kepçe, bıçak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eşyaları ile makas, vazo ve saksı gibi ev eşyaları,

h) El sanatları, kuyumculuk ve benzeri diğer sanatsal ürünler,

ı) Malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalaj içerisinde satılan ve ambalajında özellikleri ve kullanım şekli belirtilen;

1.) Makine yağı, antifiriz, hidrolik yağı, kibrit, gübre, tiner, vernik, boya incelticileri, kozmetik ve diğer kimyevi ürünler,

2.) Boya, çimento, kireç ve benzeri ürünler,

3.) Yiyecek ve içecek gıda maddeleri,

4.) Temizlik maddeleri,

5.) Kömür ve benzeri yakacak maddeleri.

Tanıtma ve kullanma kılavuzu, mal ile birlikte ayrıca verilir. Ancak, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalajının üzerine yazılabilir veya eklenebilir. Ayrıca, tüketicinin tercihine göre, CD veya disket gibi elektronik ortamda da hazırlanabilir.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler

Madde 6- Tanıtma ve kullanma kılavuzunda mallar ile ilgili olarak, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre aşağıda belirtilen bilgilerin bulunması zorunludur:

a) İmalatçı – üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası,

b) Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,

c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,

d) Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,

e) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,

f) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,

g) Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,

h) Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,

ı) Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına ( tüketici, yetkili servis ) ilişkin bilgiler,

i) Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,

j) Varsa standart numarası,

k) Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,

Malının teknik özelliği ve/veya tüketicinin kullanımında karşılaşacağı kolaylıklar da dikkate alınarak, yukarıda belirtilen bilgilerin işaret ve/veya şekil çizmek suretiyle açık olarak anlatılabilmesi halinde, ayrıca yazılı bir metin aranmaz.

Ceza

Madde 7- Bu Tebliğe aykırı hareket edenler hakkında, Kanun’un idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.

Kaldırılan Hükümler

Madde 8- 21/12/2001 tarih ve 24617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TRKGM-2001/8 sayılı Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu İle Birlikte Satılmak Zorunda Bulunan Sanayi Malları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9 – Bu Tebliğ 14/06/2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Adres : Devrek Yol Ayrımı No: 18-56 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK      Telefon : 0 372 322 38 00- 316 21 56     Fax : 0 372 322 38 02 - 322 38 03Tasarım ve Uygulama : G YAZILIM